Repàs Escolar i Tallers de Creació ................................ Tallers de Barri i Orientació - Projecte Educatiu
   
Reforç i Tallers de Creació
  Què fem? Repàs escolar...
  Tallers X Tallers
  Infantil. Repàs Escolar
  Infantil: Tallers Creació-Artteràpia
  Estiu: REPÀS i tAllers ART
  2017-2018 CURS ESCOLAR
  Projecte Educatiu
  NOTÍCIES i enllaços
  Cursos-Tallers tot l'any
  Casals realitzats
  Adults cursos a mida
  comptador de visitesProjecte Educatiu:
Tallers deBarri i d'Orientació al Lleure / TBOS
 AssumpQ
           
Fitxa tècnica:
Imparteix: Assumpció Costals i Puig
EDUCADORA SOCIAL, Artteràpia
   ENGINYERIA DE LA FORMACIÓ
Reforç Escolar i Tallers de Creació. TOT L'ANY!!
           
TEL: 689904449 / 972772258  
 Taller del "Paper"; Taller "Treballem l'atenció, la concentració il";Taller d'"escriptura, ortografia i cal.ligrafia";Taller "M'agrada llegir";Taller de Tècniques d 'Estudi; Taller de Dibuix i Pintura; Taller del Conte i molts altres que anireu provant ...
 
INTRODUCCIÓ i fonament pedagògic
Prenem un itinerari coordinat amb COHERÈNCIA, com abase per a recórrer les diferents etapes des de Parvulari (etapa bàsica per al desenvolupament il'evolució adequats) fins al final de la Secundària. Cadascú dels membres integrants de la societat és vist com un element vital del projecte comú. Pas a pas, recollim l 'experiència i saviesa del nostre entorn, d' aquella feina feta anteriorment i prepara la que serà necessària per assegurar endavant en el procés educatiu.
El tracte és en tot momentindividualitzat i afectuós, tot i que exigent i rigorós alhora. Treballem els continguts i estratègies per assolir-los, així com també els hàbits i tècniques d'acord amb el que cada edat i nivell demana. Pas a pas, anem adquirint els coneixements, procediments i actituds que corresponent a cada nivell formatiu.
 
 
Aspectes que treballem i potenciem en la tasca educativa:
 
EN L 'ÀMBIT HUMÀ I ÈTIC
Com a promotora de Reforç escolar i tallers de creació, la formació s 'impartirà de manera laica, dins el respecte a qualsevol opció religiosa presa per cada família.
Es farà un seguiment de l'alumne amb lafamília i, si s'escau, amb els professionals i terapeutes pertinents.
En tot cas, treballarem conjuntamentperquè l'alumne / a:
 • ·        Conegui la seva validesa com a persona, amb independència del seu sexe, de la seva classe social, llengua, raça o creença.
 • ·        Valori la generositat i el respecte envers els altres il'entorn, perquè només aprenent a donar podrem esperar rebre, i la imatge positiva o negativa que rebem contribuirà a veure'ns com som.
 • ·        Aconsegueixi la pròpia acceptació i el valor d'afrontar els errors i els fracassos per poder així autoavaluar els encerts i els fracassos. Aquest coneixement és la base de l'autonomia personal.
 • Constati que l'esforç personal i les tasques col · lectives són font de satisfacció, i que l'afany d'experimentar, d'investigar id'encuriosir-se per tot porta al goig del descobriment.
 • Adquireixi la seva personalitat i la sàpiga desenvoluparper conformar un caràcter, un criteri propi i una llibertat responsables.
 • Assumeixi que la societat està regida per normes de convivència i que aquestes afavoreixen les relacions humanes dins el context de la tolerància, la solidaritat i el respecte.
 • Aprengui a donar la cara, perquè res ens fa més respectables de demostrar que som capaços de dir la veritat, porti les conseqüències que porti, i no utilitzi l'engany i la mentida.
 • Reconegui la seva importància com a membre de la societat a la qual pertany, però sense considerar-se mai com a peça única, imprescindible o exclusiva. Que sàpiga aportar al grup amb el qual conviu tot el seu potencial de capacitats.
 • Valori l'esforç personal com a camí per aconseguir els objectius que s'ha proposat i com a procediment d'autoconeixement i autoestima.
 • Adquireixi la consciència que cal tenir cura del Medi Ambient i assumeixi un comportament que no malmeti l'entorn.
 • Estigui al corrent de les divergències que es generen a la nostra societat i vegi la necessitat de resoldre de manera pacífica els conflictes: ús de la mediació, del raonament, de la gestió positiva de les emocions (alegria, por, amor, ràbia, enveja , odi ..)
A L'ASPECTE INTEL · LECTUAL
"Tota eina és vàlida si és útil per a algú" (teoria constructivista). Amb la construcció del pensament és a prop:

 
 • Un raonament lògic que proporcioni els recursos adients per a la formulació d'hipòtesis, per a l'experimentació i per a la constatació de resultats.
   
 • Una metodologia adequada per saber organitzar-se amb eficàcia i la utilització d'unes tècniques d'estudi que agilitin les tasques i en millorin el rendiment.
 • La seguretat que cadascú adquireixi el nivell que li pertoca d'acord amb les seves aptituds, habilitats i capacitat intel · lectual. D 'altres professional atenen problemàtiques o mancances concretes (cal incidir en la diversitat).
 • L 'adquisició de coneixements significatius, generadors d'una sòlida base d'aprenentatges.
 • L'agilitat de la memòria, que permeti establir relacions lògiques i sedimentar conceptes. No oblidem que la memòria és també un factor de la intel • ligència, encara que no sigui ni l'únic ni el més important.
 • El lligam entre el que s'aprèn al'escola i el que la vida exigeix / exigirà. "Cal treballar el present amb la perspectiva del futur".
 
 
 
EN L'ÀREA SOCIAL
La necessitat de tenir arrels familiars, escolars, de barri i de país, ... És procura:
 • Donar impuls i aprofundiment a la pròpia llengua, vehicle indispensable de comunicació i de reconeixement de qui som.
 • Treballar en l'estudi d'altres llengües, ja que la nostra situació de bilingüisme afavoreix, no tan sols el domini del català, sinó també d'altres idiomes (anglès des de P4 i alemany al'ESO)
 • Despertar el gust per la lectura com a font de coneixements i de plaer i com a medi per seguir els esdeveniments socials amb els quals cal que ens comprometem. La biblioteca és peça clau per a la consecució d'aquest objectiu.
 • Promoure les tasques i activitats col · lectives, sense que la competitivitat hi sigui present. Més aviat al contrari: que serveixi per descobrir les pròpies habilitats i les dels altres, que fomenti el respecte envers cada membre del grup i que faci sentir la satisfacció del treball fet en equip.
 • Potenciar i donar la categoria que es mereixen a la música, l'expressió corporal, el teatre, la psicomotricitat il'educació fisicalitat 'salut com a elements de descoberta de presents o futures       afeccions i per aconseguir una harmonia física i psíquica
 • Fer ús del material propi i saber utilitzar, si s 'escau, un material comú que permeti realitzar totes les feines programades i impedeixi que algú pugui presumir d'un material diferent, mentre s'aprèn a compartir ia respectar el material comunitari.
 • Fer viure totes les festes tradicionals que afavoreixen l'identitat i descobreixen el valor de les coses petites.
 • Educar les emocions i les habilitats socials per aconseguir una convivència òptima en el present i en el futur.
 • Cada cop es fa més necessari educar en la solidaritat i en la comprensió cap a persones o col · lectius que ens semblen diferents en un principi i que, quan els coneixem, ens adonem que compartim inquietuds, anhels i esperances molt similars.
 
 
Com s 'incideix en les etapes de PARVULARI
En aquest període bàsic cal fonamentalment emfasitzar a:
 • L'adquisició d'hàbits d'ordre, d'higiene id'autonomia.
 • Acompanyament del pas natural de l'egocentrisme a la socialització, comunicació i entesa amb els altres.
 • L'ampliació de l'ús oral de la llengua amb el treball de nous vocabularis i correcta pronunciació dels sons.
 • El coneixement d'aspectes matemàtics principals i la relació bàsica número - quantitat.
 • L'educació del traç i de les habilitats motrius.
 • El descobriment i assimilació de l'entorn.
 • L'estímul de la responsabilitat a través dels diferents càrrecs que, de manera rotativa,van assumint.
 • La situació en el temps per arribar al domini del present, passat i futur.
 • El gran descobriment de la lectura que dóna significat a uns signes.
 • L'estímul de la curiositat, font de la personalitat científica.
 • L'observació sistemàtica del joc simbòlic que permet el desenvolupament de la comunicació, la socialització il'inici de l'autocontrol, alhora que el llenguatge oral evoluciona.
 
 
 
Com s 'incideix en PRIMÀRIA
En aquesta llarga etapa de sis anys (Cicles inicial, mitjà i superior) els objectius BÀSICS són:
 • La consolidació dels hàbits de l'estadi anterior il'adquisició dels que faran possible una total autonomia acadèmica i personal.
 • L'aprofundiment en el coneixement de les matemàtiques, d'una manera lògica i progressiva, donant preferència a la comprensió abans que a la mecànica.
 • Des de la descoberta del barri i els seus indrets més significatius (carrers, places, establiments, mercat ...) fins a la consecució del coneixement social.
 • Assolida la mecànica de la lectura, se 'n treballa la comprensió i es controla la velocitat lectora, instruments essencials per a l'estudi de les diferents matèries.
 • L'experimentació, la capacitat de formular hipòtesis i de constatar-les o rebutjar-les, la interpretació de dades dels aparells meteorològics preparen els treballs de laboratori que aniran guanyant importància.
 • El seguiment acurat i individualitzat dels nens / nenes, afavorint el seu desenvolupament a partir de les seves capacitats, afavorint el reforç adient per cada Cicle.
 • L'assoliment d'unes habilitats bàsiques en relació a les TIC (Tècniques d'Informació i Comunicació), tant a nivell de domini de programes com de les possibilitats que ofereixen com a eina d'aprenentatge.
 • L'obtenció d'uns coneixements i una responsabilitat que, al final de l'etapa, permeti acarar amb garantia els nous reptes de la Secundària.
 
 
 
 
Com s 'incideix en SECUNDÀRIA O ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)
Aquesta darrera etapa de l'ensenyament obligatori té una gran importància, tant per l'edat (plenitud de l'adolescència) com pel camí que representa cap al futur immediat. Afavorirem que tinguin més autonomia personal, però amb el seguiment compartit des de casa i des de l'Escola. La formació en valors (assemblea i tutoria personal). Es treballa amb especial atenció elseguiment dels / de les adolescents, així com l'atenció a la diversitat. Cal destacar els següents aspectes que es treballen des de l 'Institut i que convé reforçar, si s' escau:
 • El Currículum Optatiu, a més de ser entretingut i disposar de contingut, busca l'orientació (tenint en compte les actituds i aptituds de cadascú) amb vista a la tria d'una de les branques de Batxillerat o Cicles Formatius.
 • La part pràctica i la manipulació delsdiferents elements d 'una manera didàctica complementin sempre la part teòrica: treballs al laboratori, al'aula de tecnologia, música, biblioteca, informàtica, ...
 • Es dóna molta importància al'organització d'estudi, hàbits de treball, tècniques i mètodes, eines vàlides i necessàries per desenvolupar-se adequadament a estudis superiors.
 • Cal tenir en compte que a Segon Cicle de Secundària es dedica una sessió quinzenal al'orientació professional, per tal d'ajudar l'alumnat a reconèixer les seves capacitats, les seves limitacions i les seves preferències de cara a poder enfocar amb èxit el seu futur (orientació que contrasten en el seu entorn immediat).
 • Treballem aspectes de salut i prevenció (sexualitat, trastorns alimentaris, drogues, ...)
 • Malgrat l'edat de l'alumnat, o precisament per aquest motiu, hi ha un control d'assistència i de puntualitat i un rigor en la feina portada al dia i realitzada correctament, tant pel que fa al seu contingut com a la presentació.
 • Totes les matèries instrumentals i altres no instrumentals però que presenten dificultats específiques (Matemàtiques, Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa, Natura i Tecnologia), estan desdoblades de manera que permetin una atenció més individualitzada.
 • Els nois i noies de quart de Secundària tenen una tarda festiva a la setmana per aprendre a organitzar el seu temps. La resta de l'alumnat assisteix a classe matí i tarda tots els dies de la setmana. (Els nois i noies de quart comencen a les vuit del matí quatre dies per setmana i els de tercer, dos dies per setmana).
 
______________________________________________________________________________
SERVEIS
REPÀS: Ajuda que es brinda als alumnes de Primària i a
l 'alumnat de Secundària, fent classes de repàs de les assignatures instrumentals i tècniques d'estudi ..
TALLERS DE CREACIÓ: a partir de 1r de Primària, dins de
l 'espai lúdic es facilita jocs de taula i / o cooperatius. Tallers de Creació, Dibuix i Pintura, "Manualitats", Expliquem un conte, llegim un conte, Fem espelmes, etc.
 
 
AssumpQ_____________________________________________________________________________
 
Complementàriament oferim serveis que ajudin a combinar els horaris de la família amb els de l'escola:
SERVEI D'ACOLLIDA : (A pactar amb els pares i mares interessats). Durant aquest temps no tan sols hi ha vigilància, sinó també activitats diverses.
CASAL D'ESTIU: Casalet i tallers els mesos d 'estiu i els dies no lectius de setembre i desembre.
ACTIVITATS LÚDIQUES i CELEBRACIONS POPULARS (conjuntament ambaltres entitats): la Castanyada, Diada de Sant Jordi - dia del llibre-Jocs Florals, etc
BIBLIOTECA: Fomentar l 'ús i gaudi de la Biblioteca Pública de l'Escala. També el gust per la lectura i
l 'enriquiment del llenguatge, etc.
Progressivament es va incorporant recursos més actualsi didàctics. Disposem de material gràfic i interactiu per a treballar algunes assignatures de manera més entenedora. La intenció és anar adquirint més eines actualitzades i de futur.
 

   
Avui hi havia 2 visitantes
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis